Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS)

 

Po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie, w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm. ) zostały zdefiniowane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jako osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym.

            Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.
Dzięki wprowadzeniu rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnieniu socjalnym możliwe jest organizowanie i tworzenie Klubów Integracji Społecznej, w którym będzie wykorzystywany bardzo rozległy pakiet usług ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego.

 

Klub Integracji Społecznej - to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielanie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, który stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług
i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnicy zajęć w Klubie Integracji Społecznej to osoby, zaliczane do takich grup ryzyka jak:

a) bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

b) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

d) chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

e) bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczeni do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,

f) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

g) uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Reintegracja społeczna - to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Reintegracja zawodowa - to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 

Podstawowe cele i zakres świadczonych usług przez Klub Integracji Społecznej

 

 1. Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się szeroko w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  To wszechstronne, kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
   
 2. Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest prowadzenie reintegracji w kilku wymiarach:

  a) wymiar społeczno - interpersonalny, rozumiany jako odbudowanie zniszczonych więzi, kształtowanie postaw aktywnych i współpracujących,

  b) wymiar kulturowy, rozumiany jako powrót do norm społecznie sankcjonowanych i uznawanych jako korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny czy grupy wspólnotowej,

  c) wymiar duchowo - moralny oraz psychologiczny rozumiany, jako odbudowywanie i dążenie do stosowania trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codziennym życiu, rozwijaniu osobistych aspiracji, wyznaczenie sobie kierunków i celów życiowych,

  d) wymiar zawodowy, rozumiany jako przywracanie, nabywanie oraz poszukiwanie wyższych kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia umiejętności zawodowych, poszukiwanie stałego zatrudnienia,

  e) wymiar obywatelski, rozumiany jako utożsamianie się z postawami współpracy i współodpowiedzialności wobec współmieszkańców danego lokalnego obszaru.

  Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest organizowanie doraźnej pomocy dla osób podlegających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w zatrudnieniu, poprzez organizowanie robót publicznych oraz kierowanie do innych form zatrudnienia. Ścisła współpraca z Gminą, Powiatowym Urzędem Pracy,  zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i innymi.

Świadczenie usług przez Klub Integracji Społecznej powinno zmierzać do uzyskania wśród uczestników przeświadczenia o potrzebie:

a) wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu,

b) samodzielnego zdobywania wiedzy, wymianie informacji i doświadczeń,

c) ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,

d) konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

 

AKTUALNOŚCI:

III Edycja KIS 2017

Utworzono dnia 31.01.2018
Opis III Edycji KIS znajduje się  w załączniku
czytaj dalej na temat: III Edycja KIS 2017

Sprawozdanie-Raport z realizacji II Edycji KIS (w 2016 roku)

Utworzono dnia 05.12.2016

II Edycja KIS

Utworzono dnia 31.05.2016

Klub Integracji Społecznej działający w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku zaprasza do udziału w zajęciach Edycja II przewiduje udział dla 15 uczestników/uczestniczek OFERUJEMY:  Indywidualne doradztwo zawodowe Spotkanie ze specjalistą :...

czytaj dalej na temat: II Edycja KIS
?>

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko