Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) informuję, że:     

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisku, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią Elżbietę Tłusta.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj,

e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 8412 334.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w głównej mierze w celu:

1) Realizacji zadań publicznych, ważnego interesu publicznego, interesów i obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

2) Realizacji umów, których jest Pan/Pani stroną

3) Archiwalnym w interesie publicznym

4) Realizacji Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych, w której to określono szczegółowy zakres przetwarzania i cele przetwarzania

4. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być:

1) art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) RODO;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2) art. 9 ust. 2 b), f), g), h) i j) RODO;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

--przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

-przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

-przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń;

-przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,

3) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

4) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

5) Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie przepisów prawa polskiego, w których to określono zadania i obowiązki realizacji określonych działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym wypłaty świadczeń, ustalania uprawnień do określonych świadczeń, udzielania poradnictwa i wsparcia osób znajdujących się w sytuacji wymagającej pomocy.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Urzędowi Skarbowemu; Policji; Prokuratorze; innym jednostkom samorządu terytorialnego; Ośrodkom Pomocy Społecznej; Domom Pomocy Społecznej; Schroniskom, Ośrodkom Interwencji Kryzysowym, Gminom; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; Wojewodzie właściwemu w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych; Komornikowi właściwemu, podmiotom wykonującym działalność leczniczą i placówkom medycznym, bankowi w zakresie wypłaty świadczeń, o ile taki obowiązek będzie wynikał z  przepisów prawa.

Dane mogą zostać ujawnione również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie realizacji różnych usług, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy o ich świadczenie. Z aktualną listą podmiotów przetwarzających można zapoznać sie w Ośrodku Pomocy Społecznej w siedzibie Administratora danych.

            6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

            7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, celów przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym do celów archiwalnych zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) oraz przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

            8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych gdy występują przesłanki określone w RODO.

Z pełną listą uprawnień i przesłankami może się Pan/Pani zapoznać u Administratora danych dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku w pokoju nr 1 (Sekretariat) lub zamieszonej na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku https://nisko.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych.

            9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

            10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/1117

             11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem:

            Ustawowym, umownym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych a konsekwencją niepodania danych w przypadku obowiązku ich podania na podstawie przepisów prawa lub umowy przez Pana/Panią danych może być: Brak możliwości realizacji określonego uprawnienia lub udzielenia określonej pomocy czy brak możliwości zawarcia umowy. 

            W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny a ich nie podanie, co do zasady nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla Pana/Pani.

            12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

                                                                                 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko