Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej OPS w Nisku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://nisko.naszops.pl

Data publikacji strony internetowej: [27.03.2015]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 16.07.2020].

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 2.  opublikowane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Ułatwienia na stronie:

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 1. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 2. wersję kontrastową
 3. możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 4. focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ]. Deklarację sporządzono na podstawie konsultacji z informatykiem

Skróty klawiszowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

INFORMACJE KONTAKTOWE I ZWROTNE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Elżbieta Tłusta- Dyrektor Ośrodka opsnisko@ops-nisko.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8 41 23 34 lub 15 8 41 46 38.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku znajduje się w budynku piętrowym przy ul. 3 Maja 10 ,37-400 w Nisku

PARTER ( stanowiska, działy, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami  )

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
 2. Sekretariat
 3. Zasiłki i Stypendia Szkolne
 4. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - Fundusz Alimentacyjny
 5. Sekcja Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej
 6. Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony  ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Budynek posiada podjazd   ułożony  z kostki brukowej wzdłuż jednego ze skrzydeł budynku, zabezpieczony poręczami, którym osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach mogą  dostać  do Ośrodka. Wejście oznaczone jest tablicą informacyjną. Do budynku prowadzą także trzystopniowe schody oraz ręcznie otwierane drzwi.                          

Drugie wejście do budynku usytuowane jest  z tyłu  od strony parkingu.  Wejście umożliwia dostanie się do Ośrodka z poziomu chodnika.

Korytarze szerokie umożliwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Budynek nie posiada windy ani platformy przyschodowej. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru budynku. Przemieszczanie się  na wyższe kondygnacje jest możliwe wyłącznie po schodach. Ośrodek posiada niewielki parking z boku budynku, bez oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca, klienci korzystają z parkingu wzdłuż ulicy przy której usytuowany jest budynek Ośrodka.   Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku

W Ośrodku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego  ( brak tłumacza on-line) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych
i słabowidzących. 

Na parterze, w korytarzu za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się sekretariat, do którego prowadzą ręcznie otwierane dwuskrzydłowe drzwi, czynny w godzinach pracy Ośrodka. W sekretariacie można uzyskać  podstawowe informacje  odnośnie możliwości załatwienia sprawy. Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane przez pracowników  merytorycznych, wezwanych w tym celu przez sekretarkę, na parterze w  hallu budynku gdzie umieszczone są stoliki i krzesła. 

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

I PIĘTRO ( stanowiska, działy, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami  )

 1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - Świadczenia Rodzinne, Zasiłki dla Opiekunów,
  Świadczenie Wychowawcze
 2. Sekcja Finansowo-Księgowa
 3. Sekcja Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej

Wejście na I piętro po schodach (brak windy oraz platformy przychodowej). Korytarze szerokie, umożliwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość zejścia pracownika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO PROFILAKTYCZNA W NISKU

Nisko, ul. Kwiatkowskiego 2B

Lokal Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku” mieści się na 1 piętrze budynku Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nisku. Świetlica znajduje się na I piętrze murowanego budynku. Dojście do pomieszczeń Świetlicy możliwe jest wyłącznie  po schodach, poprzez korytarz i klatkę schodową.  W  budynku nie ma windy, platformy przychodowej, podjazdów ani innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, Zainstalowany jest domofon przy głównym wejściu.
Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości zejścia pracownika na niższą kondygnację do osoby niepełnosprawnej. Klienci korzystają z parkingu wzdłuż ulicy przy której usytuowany jest budynek.
Brak wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych. 

W Placówce nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego  ( brak tłumacza on-line) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Budynek oznaczony tablicą informacyjna z nazwą Placówki.

Brak możliwości zejścia na niższą kondygnację  przez pracownika do osoby mającej trudności   w poruszaniu się, z uwagi na sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą dzieci. Zainstalowany jest w budynku domofon.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO PROFILAKTYCZNA W NOWOSIELCU

Nowosielec 209 b

 Lokal Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w  Nowosielcu” mieści się w parterowym budynku znajdującym się w zarządzie Sołectwa w Nowosielcu. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika. Brak możliwości wjazdu wózkiem do wewnątrz z uwagi na wąski korytarz. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku przylega parking bez oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku. Ilość miejsc parkingowych jest wystarczająca, dla rodziców dzieci  korzystających  ze świetlicy.

W Placówce nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego  ( brak tłumacza on-line) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Budynek oznaczony tablicą informacyjna z nazwą Placówki.

Brak możliwości wyjścia przez pracownika do osoby mającej trudności   w poruszaniu się, z uwagi na sprawowanie w tym czasie  bezpośredniej opieki nad grupą dzieci

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO PROFILAKTYCZNA W ZARZECZU

Zarzecze, ul. Mickiewicza 24

Lokal Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w  Zarzeczu” mieści się na parterze budynku będącego
w zarządzie Sołectwa w Zarzeczu. Część posesji użyczona dla potrzeb świetlicy jest ogrodzona. Dojście do pomieszczeń Świetlicy możliwe jest wyłącznie po trzystopniowych schodach .W  budynku nie ma windy, platformy przychodowej, podjazdów ani innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Klienci korzystają z dużego parkingu usytuowanego bezpośrednio obok budynku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych. 

W Placówce nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego  ( brak tłumacza on-line) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.   Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.Budynek oznaczony tablicą informacyjna z nazwą Placówki. Brak możliwości wyjścia przez pracownika do osoby mającej trudności w poruszaniu się, z uwagi na sprawowanie w tym czasie  bezpośredniej opieki nad grupą dzieci

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO PROFILAKTYCZNA W WOLINIE

Wolina, ul. Henryka Sienkiewicza  22 b

Lokal Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nowosielcu” mieści się w parterowym budynku znajdującym się w zarządzie Sołectwa w Wolinie. całość posesji jest ogrodzona. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony ulicy. Budynek posiada podjazd  ułożony z kostki brukowej wzdłuż jednego ze skrzydeł budynku, zabezpieczony poręczami, którym osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach mogą dostać się do Placówki. Do budynku prowadzą także trzystopniowe schody oraz ręcznie otwierane drzwi.                          

Drugie wejście do budynku usytuowane jest  z tyłu  od strony parkingu, otwierane okazjonalnie. Korytarze szerokie umożliwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby  z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać  obrębie  budynku.  Placówka  posiada  parking z  boku budynku, bez oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

W Placówce nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego  ( brak tłumacza on-line) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych
 i słabowidzących.  Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Budynek oznaczony tablicą informacyjna z nazwą Placówki.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane w siedzibie placówki  z uwagi na możliwość skorzystania z podjazdu.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko