Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Otwarta rekrutacja do projektu pn.” Razem możemy więcej - kontynuacja funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku”

Utworzono dnia 08.04.2024

Informacja o realizacji projektu

Utworzono dnia 08.04.2024

Wielki Piątek-29 marca 2024 roku dniem wolnym od pracy w OPS w Nisku

Utworzono dnia 28.03.2024

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024 roku dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku

Dzień 29 marca 2024 roku (piatek) jest dniem wolnym dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 roku (sobota).

W dniu 29 marca 2024 roku (piatek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku pozostaje zamkniety.

Dyrektor OPS w Nisku
Elzbieta Tłusta

czytaj dalej na temat: Wielki Piątek-29 marca 2024 roku dniem wolnym od pracy w OPS w Nisku

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-edycja 2024-oferta zatrudnienia

Utworzono dnia 19.02.2024

Dodatek osłonowy w 2024 r. – nowy wzór wniosku

Utworzono dnia 18.01.2024

Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. w dniu 18 stycznia 2024 roku poz.59.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

Dodatek osłonowy zgodnie z nowymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne jest spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy/ośrodka pomocy społecznej właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.

Jak podkreślono, wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy 2024 — ile wynosi

Dodatek osłonowy może wynosić od 228,8 zł do 822,25 zł - zależnie od dochodu, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • 228- 286 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych (gdy dochód nie przekracza 2100 zł)
 • 343,20 -429 zł dla gospodarstw 2- lub 3-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
 • 486,20 -607,75 zł dla gospodarstw 4- lub 5-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
 • 657,80 -822,25 zł dla gospodarstw przynajmniej 6-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł).

Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy w 2024 r. – nowy wzór wniosku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku w powiecie niżańskim

Utworzono dnia 06.01.2024

Rodzina 800+ -wyższe świadczenie już od 1 stycznia 2024 roku

Utworzono dnia 05.01.2024

Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała złożenia dodatkowych wniosków ani wydania decyzji .

Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500+ do listopada 2023, świadczenie zostało przekazane niemal 7 mln dzieci, a rodziny otrzymały wsparcie w wysokości blisko 255 mld zł.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia przez dziecko:

 •  
  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
   - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • rodzinie zastępczej;
  • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

czytaj dalej na temat: Rodzina 800+ -wyższe świadczenie już od 1 stycznia 2024 roku

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością z ZUS

Utworzono dnia 05.01.2024
Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw...
czytaj dalej na temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością z ZUS

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Utworzono dnia 03.01.2024

 

Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które od dnia 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia...

czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

DODATEK OSŁONOWY-EDYCJA 2024

Utworzono dnia 03.01.2024

PROGRAM „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Utworzono dnia 29.12.2023

 

Informacja o możliwości  składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby                                            z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 58 650,00 zł  z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystencji ma na celu zapewnienie wsparcia w różnych sferach życia, w tym  wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania,  przemieszczaniu się,  a także poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom  z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę asystencji osobistej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby osób posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają  możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 12.01.2024 roku, w formie papierowej w Sekretariacie  (I piętro, pokój 11) w siedzibie Ośrodka przy ul. Fryderyka Chopina 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, lub drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP.

Realizacja pierwszych usług w środowiskach rozpocznie się w miesiącu styczniu 2024 r. Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 6872516   od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 8:00- do 15:30.

W załączeniu:    Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”    dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

*Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do ukończenia16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu    o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

czytaj dalej na temat: PROGRAM „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

BOŻE NARODZENIE

Utworzono dnia 22.12.2023

 

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Wam mnóstwo zadowolenia.
Wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie Wam wytchnienie i radość.
Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,
pomyślność, zdrowie i uśmiech.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

DYREKCJA I PRACOWNICY OŚRODKA

                                                                                   ...

czytaj dalej na temat: BOŻE NARODZENIE

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Do kiedy złożyć nowe wnioski.

Utworzono dnia 22.12.2023

Większość orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych jest na czas określony. Po jego upływie konieczne jest stawienie się przed komisją orzeczniczą celem jego przedłużenia. Do niedawna terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności były wydłużone na okres dłuższy, z uwagi na obowiązującą w Polsce epidemię. Przepisy te w sierpniu  2023 uległy jednak zmianie. Jakie są nowe terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności? Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużenie orzeczenia?

Z uwagi na obowiązującą do niedawna w Polsce epidemię COVID-19 wiele orzeczeń o stopniu niepełnosprawności było automatycznie przedłużanych. Ponieważ stan epidemii w Polsce został zniesiony, przepisy umożliwiające automatyczne przedłużenie obowiązywania wydanych już orzeczeń o niepełnosprawności przestały obowiązywać. Pojawiły się nowe regulacje, które wprowadziły nowe terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności.

Orzeczenia lekarskie będą systematycznie traciły ważność

Osoby niepełnosprawne, których orzeczenia o niepełnosprawności były wydawane bądź odnawiane automatycznie w trakcie epidemii COVID-19, będą zmuszone do stawienia się przed komisją orzeczniczą celem odnowienia swojego orzeczenia o niepełnosprawności. Przypomnijmy, że w myśl przepisów wprowadzonych w trakcie epidemii, ważność zachowały orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli po wejściu w życie przepisów covidowych. Przepisy te mówiły, że orzeczenia o niepełnosprawności będą tracić ważność po 60 dniach od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Jakie są zatem nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności?

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności 2023/2024

Z dniem 6 sierpnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje, które uchyliły art. 15h tzw. „Tarczy antykryzysowej” oraz określiły nowe końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W myśl obowiązujących przepisów orzeczenia lekarskie, których okres ważności upłynął:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do 30 września 2024 r.
 • po dniu 6 sierpnia 2023 – termin ważności orzeczenia jest określony w bezpośrednio orzeczeniu.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Zwróć uwagę na orzeczenia z ZUS

Jak uczula Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON ,, Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”5. Dlatego orzeczenie ZUS o:

 • niezdolności do pracy lub
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu (odwołanie stanu epidemii 1 lipca – red.), zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia”.

Przedłużanie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna nie musi czekać do końca terminu ważności swojego orzeczenia, by wystąpić z kolejnym wnioskiem do Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności. Ważne jest jednak, by zapamiętać dokładny termin, kiedy stare orzeczenie traci ważność. Niezbędne jest bowiem odpowiednio wcześniej złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

czytaj dalej na temat: Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Do kiedy złożyć nowe wnioski.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek  7:30-15:30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

tel. (15) 6 872 512

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj
e-mail:  administratorbi@ops-nisko.pl

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU
UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   (15) 6 872 540

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA 
godziny urzędowania DDP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00-16:00

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
MAŁGORZATA BIERNACKA
tel. (15) 6 872 524
godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 -15:30

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

 

REALIZOWANE PROGRAMY