Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

                                                  INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2268 ze zm.); - Uchwała Rady Miejskiej    w Nisku Nr XII/103/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2019 r. poz. 4140).
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:
Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym;
Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.
Beneficjenci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: Uczniowie szkół publicznych, szkół niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu pozostawania wychowankiem ośrodka, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.  
                                                                                                                                                      STYPENDIUM SZKOLNE
Warunki otrzymania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy i Miasta Nisko, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie stypendium jest uwarunkowane występowaniem chociaż jednego z wymienionych powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenia losowe. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty tzw. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu, z którego należy go podać, czyli miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, przyjmuje się dochód przysługujący za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Przyjmuje się dochód netto, co w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oznacza pomniejszenie go o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (faktycznie zapłacone – bieżące, a nie zaległości); kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty; jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy-wyłączenie nie obejmuje zasiłków o innym charakterze stałym czy okresowym;
wartości świadczeń w naturze. świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych.
zasiłków celowych;
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
świadczenia wychowawczego (500+ i 300+);
dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych;
dodatku energetycznego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy o Karcie Polaka;
świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski; nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art.31a ustawy o Radzie Ministrów;
od 10.5.2019 r.: art.19 ust.2 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; art. 7a ust. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; art. 5a ust. 2 ustawy z 31.5.1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1168 ze zm.); art. 10a ust. 2 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł
  • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego –345 zł 
  • maksymalna kwota zasiłku stałego –   719 zł
  • maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
    kwota minimalna –  721 zł             kwota maksymalna –  1 450 zł
  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej –  1 837 zł

         Od stycznia 2022 r. wzrasta również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, z 1971 zł do 2119 zł

Ponadto wejście w życie zweryfikowanych kryteriów przekłada się na zmianę wysokości tych, które obowiązują w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, przewidującym udzielanie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego. Obowiązujący w tym programie próg dochodowy stanowi bowiem 150 proc. tego z pomocy społecznej. W efekcie od nowego roku wynosi on 1162 dla osoby samotnej oraz 900 zł dla rodziny. Podobne rozwiązanie funkcjonuje również przy kwalifikowaniu do wsparcia z programu „Pomoc żywnościowa”, który jest finansowany ze środków UE, tyle że w nim w prawo do paczek z produktami spożywczymi przysługuje osobom samotnym i rodzinom, których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium z pomocy społecznej (od 2022 r. odpowiednio 1707,20 zł oraz 1320 zł).


                                                                                                                               Termin złożenia wniosku |
Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do 15 września roku szkolnego, a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego,słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

                                                                                                                                           Wnioskodawca
Wniosek może złożyć:
rodzic ucznia - jako rodzica należy rozumieć także prawnego opiekuna małoletniego ucznia oraz osoby/podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty,
pełnoletni uczeń,
dyrektor szkoły lub kolegium.

                                                                                                                                    Miejsce złożenia wniosku
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa na odpowiednim druku, dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, przy ul. 3 Maja 10.      

                                                                                                                                                                                     ZASIŁEK SZKOLNY
Warunki otrzymania zasiłku szkolnego.
Zasiłek szkolny może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Termin złożenia wniosku
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego wystąpienie o zasiłek szkolny (art. 9e ust. 4 ustawy o systemie oświaty).Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego pobiera się i składa na odpowiednim druku,  dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10.

DRUKI WNIOSKÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI znajduja się poniżej:

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko