Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Od 1 listopada 2015 roku wzrosło kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy są też zasiłek rodzinny oraz dodatki. Kryterium ogólne, które wcześniej wynosiło 574 zł neto na osobę w rodzinie, wzrosło do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota kryterium wzrosła z 664 zł do 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło do 764 zł. Bez zmian pozostaje natomiast kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal wynosi 1 922 zł na osobę. Wzrost wysokości zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach.

Wysokość świadczeń od 1 listopada 2015 r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z 77 zł do 89 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrósł ze 106 zł do 118 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-24 lata wzrósł ze 115 zł do 129 zł.

Od 1 listopada wzrosły także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi obecnie 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – do 5. roku życia dziecka jest w wysokości 80 zł;
  – powyżej 5. roku życia dziecka jest w wysokości 100 zł;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105 zł;
  – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 63 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony do kwoty 90 zł.

Kolejny wzrost wysokości kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

 

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 

 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

 1. świadczenia opiekuńcze:

 zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

 świadczenie pielęgnacyjne

Do 3 grudnia 2015 roku wysokość świadczenia wynosiła 1 200 zł -od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

i specjalny zasiłek opiekuńczy,

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy

 z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

 

 1. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.  –niezależnie od dochodu.

 

 Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, organ, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

 1. świadczenie rodzicielskie

 

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy  nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej

w przypadku wieloraczków).

 Od dnia 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy), studenci oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, czyli np. na umowę o dzieło lub zlecenie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres   52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.

 Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom),ale podlega wliczeniu jako dochód nieopodatkowany do innych świadczeń w tym do przyznania i wypłaty zasiłku rodzinnego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 24.03.2016, 10:24

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 24.03.2016, 10:11

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda