Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) informuję że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 Maja 10, 37-400 Nisku, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią Elżbietę Tłusta.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj, e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 8412 334.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

Realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

4. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:

1) art. 6 ust.1 lit. b), c), e) RODO;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2)  art. 9 ust. 2 b) i g) RODO;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

-przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,

3) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

4) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

5) Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie przepisów prawa polskiego, w których to określono zadania i obowiązki realizacji określonych działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym wypłaty świadczeń, ustalania uprawnień do określonych świadczeń, udzielania poradnictwa  i wsparcia osób znajdujących się w sytuacji wymagającej pomocy.

 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Policji, prokuraturze, sądom i innym uprawnionym organom oraz mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.

6.Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) oraz przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych gdy występują przesłanki określone w RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem:

Ustawowym lub wynika z Pana/Pani zgodny na przetwarzanie danych

 (należy wpisać obowiązek podania danych osobowych: ustawowy lub umowny lub do zawarcia umowy)
i jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych a konsekwencją niepodania danych przez Pana/Panią danych może być:

Brak możliwości realizacji określonego uprawnienia lub udzielenia określonej pomocy czy wsparcia

 (należy wskazać konsekwencje)

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

                                                                      

         

                                                        

AKTUALNOŚCI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda