Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

PROGRAM   „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Program adresowany jest do  pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • osoby będące członkami rodziny
 • opiekunowie prawni

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym. 

Usługi Asystenta realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Nisko.Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego;

 Uczestnik, bez względu na sytuację materialną nie ponosi odpłatności  za udział  w programie.

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • Limit godzin usług asystenta  na 1 uczestnika Programu w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne  (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w przypadku  osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie. 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia.
 •  środki  ochrony osobistej.

WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie,  finansowane z innych źródeł. 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • złożenie Karty zgłoszenia do programu  osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nisku przy ul. 3 Maja 10 37-400 Nisko od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 • w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć  prosimy o kontakt telefoniczny: nr tel. 15 8412 334.

 

        CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
   
 • FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (pobierz)

   Karta zgłoszenia do programu (pobierz)

  O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Nabór uczestników do Programu prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc.

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej   w Nisku  ul. 3 Maja 10  37-400 Nisko, tel. 15 8412 334, 15 8414 638    Panią  Ewą Stępak - Starszym Administratorem lub Panią Elżbietą Tłusta - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.30-15.30

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021 W GMINIE I MIEŚCIE NISKO

Utworzono dnia 31.05.2021
?>

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko