Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi -Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Utworzono dnia 10.06.2019
Czcionka:

Ogłoszenie nr 510115791-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 543631-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 62146180000000, ul. ul. 3 Maja  10, 37-400  Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 412 334, e-mail opsnisko@ops-nisko.pl, faks 158 412 334.
Adres strony internetowej (url): http://www.nisko.naszops.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): SO.271.4.2019.III

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania” „na podstawie: 1) art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). -Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć: usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, tj. posiadający kwalifikacje zgodne z w/w Rozporządzeniem. -Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć: wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności poprzedzających, przygotowawczych, np. dojazdów do osób objętych pomocą. -Przez Umowę należy rozumieć: umowę na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania, w terminie w niej określonym, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 ustawy P.z.p. -Przez Rozporządzenie 2016/679 rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone wyłącznie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 3. Podopieczni (świadczeniobiorcy) do korzystania z usług uprawnieni są na podst. art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn., zm.). Dla świadczeniobiorcy wydawana jest każdorazowo decyzja administracyjna przyznająca świadczenie. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi zgodnie z treścią art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn., zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych: 1) w dni powszednie, tj. przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia podopiecznego, u którego świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze – również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 2) w godzinach 7.00 - 19.00, a w indywidualnych (uzasadnionych) przypadkach w innych godzinach -na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko – wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 6. Wymiar czasu świadczenia specjalistycznej usługi opiekuńczej każdorazowo będzie ustalany indywidualnie dla każdego podopiecznego. 7. Szacunkowa liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w terminie ich świadczenia wynosi ok. 17 osób. 8. Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 3 399 godzin w całym okresie trwania umowy. 9. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości świadczeniobiorców i/lub ilości godzin świadczonych usług w trakcie trwania umowy – stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z uwagi na specyficzny rodzaj przedmiotu zamówienia nie ma możliwości dokładnego oszacowania liczby odbiorców świadczeń ani liczby świadczonych godzin. Nie osiągnięcie przez Wykonawcę maksymalnej liczby godzin nie może spowodować jakichkolwiek roszczeń z jego strony. 10. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę za 1 godzinę usługi pozostaną bez zmian w czasie trwania umowy. 11. Rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość godzin wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze nie większym niż określony w zleceniu. W związku z tym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług, tj. np. w sytuacji nie zastania podopiecznego w miejscu jego zamieszkania. 12. Wynagrodzenie jakie przyjmuje się w ramach niniejszego postępowania za wykonanie usług nim objętych jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.). Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia własnego wynagrodzenia w sposób ryczałtowy. Wynagrodzenie należy określić w polskich złotych. 13. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu/dojścia do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Za czas dotarcia czy za pokrycie kosztów dojazdu do świadczeniobiorcy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 14. Jedna (1) godzina usługi, tj. 60 minut dotyczy czasu przeznaczonego na wykonywanie czynności bezpośrednio na rzecz osoby objętej świadczeniem. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie osobom korzystającym z usług w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia jak również po zakończeniu realizacji umowy. 16. Usługi na rzecz osoby objętej świadczeniem wraz z zakresem i częstotliwością ich wykonywania mają być wykonywane zgodnie ze zleceniem przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Zlecenie usługi nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) – za potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Wykonawcę lub będzie odebrane przez Wykonawcę osobiście. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przekazanie zlecenia faksem lub telefonicznie z zastrzeżeniem, że takie zlecenie zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) lub odebrane osobiście. 17. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usług niezwłocznie od daty otrzymania zlecenia. 18. Częstotliwość świadczonych usług i ich zakres mają być zgodne z określonymi w zleceniu. Wymiar godzin oraz czynności nie ujęte w przekazanym zleceniu będą wykonywane wyłącznie na odpowiedzialność i koszt osoby świadczącej te usługi oraz Wykonawcy. 19. Przekazane Wykonawcy zlecenie realizacji usług zawiera co najmniej: a) imię i nazwisko osoby (świadczeniobiorcy); b) adres zamieszkania świadczeniobiorcy; c) rodzaj usług ze szczegółowym zakresem dostosowanym do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy wynikających ze skierowania przez lekarza lub na wniosek pracownika socjalnego; d) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi; e) okres świadczenia usług , tj. termin rozpoczęcia i zakończenia przyznanego świadczenia; f) liczba godzin usług w danym dniu z określeniem, w które dni w tygodniu przypada świadczenie usług w danym środowisku oraz przedział godzinowy świadczenia usług, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość jego zmiany w trakcie trwania realizacji zlecenia; 20. Za datę zakończenia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uważa się: a) datę określoną w decyzji administracyjnej przyznającej usługi b) powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o uchyleniu lub zmianie decyzji administracyjnej lub przerwaniu świadczenia usług – za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) - za potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Wykonawcę lub będzie odebrane przez Wykonawcę osobiście. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji faksem lub telefonicznie z późniejszym ich potwierdzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem). 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli wykonywania usług w trakcie realizacji umowy w miejscu jej świadczenia a Wykonawca jest zobowiązany do podania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonywania umowy; b) zmiany godzin świadczenia usług u podopiecznych objętych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; c) żądania zmiany przez Wykonawcę osoby świadczącej usługi; d) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; e) zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi specjalistyczne w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; f) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane usługi specjalistyczne Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 22. Wykonawca ma obowiązek: a) zabezpieczyć kadrę specjalistów w liczbie co najmniej 5 ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). Kwalifikacje, staż, przeszkolenie i doświadczenie osób świadczących usługi muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami przedkładanymi przez wybranego Wykonawcę (dotyczy oferty najkorzystniejszej); b) zabezpieczyć kadrę pracowników w liczbie co najmniej 5 osób stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia w całym okresie jego realizacji - umożliwiającą świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz.1598 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące przedmiotową usługę były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 z póżn. zm.), co najmniej na okres wykonywania przedmiotowej usługi; c) Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, ze względu na specyficzny charakter usług oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości ich świadczenia były sprawne fizycznie i intelektualnie, posiadały umiejętność nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, posługiwały się biegle językiem polskim, były dyspozycyjne i kulturalne. Osoby świadczące usługi ponadto: - nie mogą wprowadzać do mieszkania podopiecznych osób nieupoważnionych, ani zwierząt domowych; - nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków czy innych środków psychoaktywnych ani spożywać alkoholu w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy; - nie powinny obarczać własnymi problemami osób objętych usługami; - powinny stosować zwroty grzecznościowe oraz wykonywać usługi z poszanowaniem godności i uczuć wobec osoby, dla której świadczone są usługi, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych; - powinny współpracować z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz z pracownikiem socjalnym Zamawiającego w zakresie przekazywania – w sytuacjach tego wymagających - na bieżąco informacji dotyczących osoby, u której świadczone są usługi; d) niezwłocznie informować Zamawiającego o zdarzeniach, które są związane z realizacją zamówienia oraz mogą mieć wpływ na zakres wymaganej opieki np. zmiana sytuacji życiowej lub rodzinnej świadczeniobiorcy, zmiana stanu zdrowia, brak możliwości wykonywania usług ze względu na brak zgody podopiecznego na ich realizację, pobyt świadczeniobiorcy w szpitalu lub w innej placówce służby zdrowia, zgon podopiecznego lub inne przyczyny. Informacje te powinny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a następnie potwierdzone na piśmie; e) zapewnić świadczeniobiorcom niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności w przypadku: odniesienia przez nich poważnych obrażeń, ciężkiego stanu zdrowia, zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej, zniszczenia domu na skutek wandalizmu lub pożaru, kradzieży na szkodę świadczeniobiorcy, a w razie konieczności poinformować odpowiednie służby w tym straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe, itp.; f) zapewnić osobom wykonującym usługi przeprowadzenie badań sanitarno – epidemiologicznych potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim – bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania usług przez osoby do tego uprawnione; g) zapewnić osobom wykonującym usługi odpowiednie wyposażenie i ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.); h) zapewnić opiekunkom/opiekunom wykonującym usługi dokument umożliwiający ich identyfikację, w celu potwierdzenia, że świadczą one usługi specjalistyczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku; i) pokryć koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej niezbędne do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług, np. w przypadku konieczności dojazdu wraz ze świadczeniobiorcą do lekarza; j) podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w zleceniu; k) w przypadku, gdy osoba świadcząca usługi na rzecz świadczeniobiorcy nie może ich wykonać w terminie określonym w zleceniu, Wykonawca ma zapewnić każdorazowo zastępstwo z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca ma spełniać warunki wymagane przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza, możliwość zmiany osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w trakcie realizacji umowy w przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie usługi osobom wskazanym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy - nie wywiązywania się przez osoby świadczące usługi z należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy - wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), co skutkuje koniecznością zmiany osób uprzednio przewidzianych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy - żądania przez Zamawiającego zmiany osoby świadczącej usługi - pisemnie zobowiązać osoby świadczące usługi do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie wykonywania umowy, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej; l) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart realizacji usług przez osoby świadczące usługi dla każdego świadczeniobiorcy oddzielnie. Karta pracy w środowisku ma zawierać: - nazwisko i imię pracownika Wykonawcy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze; - nazwisko i imię osoby objętej pomocą; - miejsce świadczenia usług (adres); - okres świadczenia usług od-do; - dni tygodnia i liczbę godzin; - podpis świadczeniobiorcy i opiekuna świadczącego usługi; - rozliczenie Wykonawcy faktycznego wykonania usług - potwierdzenie wykonania usługi przez Zamawiającego; - inne uwagi dotyczące realizacji usług u danego podopiecznego, np. mniejszy wymiar godzin niż podany z zleceniu, odmienny czas świadczenia usług, zaniechanie realizacji usługi itp. ł) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia przez opiekunów kwartalnej dokumentacji opisującej sposób realizacji specjalistycznych usług oraz podjętych działań terapeutycznych przez opiekuna świadczącego usługi; m) współdziałać na bieżąco z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 23. Wykonawca ponadto zobowiązuje się nie kierować do świadczenia usług osób będących członkami najbliższej rodziny świadczeniobiorcy lub z nim zamieszkujących. 24. Rozpoczęcie wykonywania usługi przez daną osobę może nastąpić w obecności pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 25. Karta pracy opiekuna w środowisku - w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego - ma być wypełniania na bieżąco i przedkładana na żądanie Zamawiającego. 26. Po każdej wizycie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze kartę pracy ma poświadczyć świadczeniobiorca własnoręcznym podpisem. Jeżeli stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na złożenie podpisu osoba świadcząca usługę dokonuje odpowiedniej adnotacji pozostawiając kartę bez podpisu, przy czym każdy taki przypadek musi zostać potwierdzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 27. W przypadku błędów rachunkowych w wyliczeniu kosztów realizacji usługi karty będą przekazywane do poprawienia lub uzupełnienia Wykonawcy, a wypłata wynagrodzenia wynikającego z danej karty będzie wstrzymana do czasu jej uzupełnienia, poprawienia. 28. Brak danych w karcie lub nierzetelne ich wpisywanie stanowić będzie podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę niezrealizowanej usługi zgodnie ze zleceniem usługi. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w wyliczeniu kosztów realizacji usługi na danej karcie będzie ona przekazana do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia, a następnie zwrotu to Zamawiającego. W przypadku nieuzupełnienia zwróconej karty wynagrodzenie z danej karty może być obniżone lub niewypłacone stosownie do nieudokumentowanych godzin realizacji usług. 29. Szczegółowy zakres czynności specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje: 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu; – dbałość o higienę i wygląd; – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną; – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego; – korzystanie z usług różnych instytucji; b) interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług; – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej; c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych; - wypełnieniu dokumentów urzędowych; d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:  w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub- alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy; - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia; - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą; - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku; e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków; - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach; - zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych; b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych; c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece; d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny; f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia; g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii; b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym : a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat; b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych; c) kształtowaniu właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 85312100-0

Dodatkowe kody CPV: 85000000-9, 85311100-3, 85311200-4, 85311200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 104598
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Opiekuńczo-Specjalistyczne Monika Guściora
Email wykonawcy: monikagusciora@op.pl
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 1 37-400 Nisko
Kod pocztowy: 37-400
Miejscowość: Nisko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 98571
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98571
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98571
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda